Начална страница

Декларация за достъпност

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Министерството на икономиката и индустрията се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://www.foodprice.bg/

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие:

Настоящият уебсайт частично съответства на изискванията на посочения стандарт – поради несъответствията и/или изключенията, посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание:

Стандарт: EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Описание и посочване на несъответствието:
9.1.2.1. Алтернативно представяне на записаните аудио материали Неприложимо
Не се публикуват записи на аудио материали
9.1.2.3. Аудио представяне на видео съдържанието Неприложимо
Наличните видеоклипове са записи от интервюта с интегрирано аудио
9.1.2.5. Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието Неприложимо
Наличните видеоклипове са записи от интервюта, поради което не е необходимо
9.1.4.2. Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука Неприложимо
Няма аудио което се възпроизвежда като фон или се стартира автоматично
9.1.4.3. Контраст (минимални изисквания) Частично
Спазено е с изключение на алтернативни или допълващи текстове
9.1.4.11. Контраст на нетекстови обекти Частично
Спазено е с изключение на част от банери и снимки
9.2.2.1. Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя Неприложимо
Не са заложени времеви ограничения
9.2.2.2.1. За всяка движеща се, мигаща или плъзгаща се информация, която (1) се стартира автоматично, (2) продължава повече от пет секунди и (3) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм, чрез който потребителят може да прекъсне, да спре или скрие информацията освен ако движението, мигането или плъзгането не са от съществено значение Неприложимо
Не се използват подвижни компоненти от потребителския интерфейс
9.2.2.2.2. За всяка информация, която се актуализира автоматично (без участието на потребителя), която (1) се стартира автоматично и (2) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм чрез който потребителят да прекъсне, да спре или скрие информацията или да контролира честотата на актуализация, освен ако осъвременяването е от съществено значение Неприложимо
Не се използват компоненти, които се актуализират автоматично
9.2.4.3. Ако уеб страница включва изпълнение на действия в стъпки, чиято последователност влияе на смисъла и функционалността, навигационните компоненти са подредени в последователност, която запазва смисъла и функционалността на съдържанието Неприложимо
Няма съдържание изискващо действия в последователни стъпки
9.2.5.1. Цялата функционалност, която използва многоточков курсор или е базирана на пътя на курсора, може да се управлява с единичен курсор или да не бъде базирана на пътя на курсора, освен ако не е от съществено значение Неприложимо
Не се използва многоточков курсор.
9.2.5.4. Функционалността, която може да се управлява от движение на устройството или движението на потребителя, може да се управлява и от компоненти на потребителския интерфейс и реакцията на движението може да бъде деактивирана, за да се предотврати случайно задействане Неприложимо
Не се използват функционалности управлявани от движението на устройството или потребителя.
9.3.1.2. Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен Неприложимо
Няма страници със смесено съдържание на различни езици
9.3.3.3. Ако бъде установено несъответствие в данни въведени от потребителя и е възможно да се отправят предложения за корекция, то предложенията се предоставят на потребителите, освен ако това не застрашава сигурността или е в разрез с предназначението на въведената информация Неприложимо
Няма установени такива случаи
9.3.3.4. Ако въвеждането на информация води до правни последици, финансови трансакции, промяна в състоянието на потребителски данни, съхранявани в масиви от данни, или записване на резултати от тестове на потребителя, важи поне едно от следните: Действието на въвеждане на данни е обратимо. Данните, въведени от потребителя, се проверяват за несъответствия при въвеждане и на потребителя се предоставя възможност да ги коригира. Наличен е механизъм за преглед, потвърждаване и коригиране на информация преди финализиране на подаването Неприложимо
Чрез сайта не се извършват действия водещи до правно или финансово обвързване на потребителите

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:

16.03.2023 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

16.03.2023 г. – ежегодно

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:

16.03.2023 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

Обратна информация и данни за контакт:

Адрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на уебсайт, можете да ползвате следния адрес:

[email protected]

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация:

Милан Мартинов, [email protected], тел. 02 940 7424

Връзка към форма за заявление за обратна връзка:

Неприложимо – няма налична форма за обратна връзка.

Процедура и срокове за заявяване и разглеждане на сигнали на граждани и организации за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на уебсайта на МИИ

1. На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в МИИ по отношение на сигнали и жалби, е приета следната процедура:

Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на уебсайта или интернет сайта на МИИ, се подават по някой от следните способи:

  • В Центъра за административно обслужване (ЦАО) на МИИ, лично или чрез упълномощено лице, на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 8, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч.;
  • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. „Славянска“ № 8;
  • По електронна поща на адрес [email protected].

1.1. Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговор, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно;

1.2. Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

2. На основание чл. 58 г, ал .2 от ЗЕУ за подателя на сигнала възниква правната възможност да подаде жалба до министъра на електронното управление в случаите, когато Министерство на икономиката и индустрията не отговори на сигнала в едномесечния срок или не предприеме мерки за отстраняване на нарушението на достъпността, за които се е ангажирало в своя отговор.

2.1 Жалбата до министъра на електронното управление се подава:

  • чрез деловодството на МЕУ на адрес: ул. “Генерал Йосиф В. Гурко” 6, София 1000
  • по електронен път, на [email protected] (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“);
  • чрез пощенска услуга, на хартиен носител на адреса на МЕУ: ул. “Генерал Йосиф В. Гурко” 6, София 1000.

3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от министъра на електронното управление по методика съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 г. за установяване на методиката за наблюдение и реда и условията за докладване от държавите членки в съответствие с Директива (ЕС) № 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ, L 256/108 от 11 октомври 2018 г.).

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Министерството на икономиката и индустрията, макар да се стреми да осигури съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Ако срещате затруднения при работата със сайта на МИИ или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля да се свържете с нас и да опишете подробно проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и да подобряваме достъпността му непрекъснато.

МИИ се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:

16.03.2023 г.